KNIHY - RODOKMENY

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KNIHY

Knihy lze objednat na tel. čísle:  na e-mailu: rodokmen@ubry.net Při objednávce uvádějte vždy Vaše telefonní číslo a adresu dodání včetně PSČ.
Knihy bude možné převzít osobně
v Brně, nebo budou zaslány dobírkou.
Poštovné:
Česká pošta – cena 130,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obálka). U zásilek nad 2 kg je poštovné 230,- Kč (cena dobírky + bezpečnostní obal).

Při objednávce 3 a více knih najednou poštovné zdarma.

 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 
 
 

Doubek Jan, Koč Břetislav, Urbánek Radim: Co roztáčel vítr
Vyšlo: 28.8.2020
Cena: 365,-
ISBN: 978-80-87542-30-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 342 stran, 473 černobílých obrázků + 2 přílohy.
Popis: Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel. Ve 24 kapitolách publikace se dozvíte informace o více jak 300 dochovaných i nedochovaných větrných zařízeních (větrných mlýnech, mlýncích a čerpadlech) z celé České republiky, jejich vývoj, historii, konstrukci, funkci, názvosloví, způsob mletí, stavební podobu, ale i historické souvislosti a způsoby jejich opravy a konzervace. Součástí knihy je i rozsáhlý větrno-mlynářský slovník. V publikaci jsou také vůbec poprvé knižně zpracovány informace o větrných mlýncích s turbínou a větrných čerpadlech.

 
 
 
 

Hosák Ladislav, Šrámek Rudolf: Místní jména na Moravě a ve Slezsku
Vyšlo: 17.4.2020
Cena: 1480,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 2,9 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-32-3 (tři svazky: A–L; M–S; Š–Ž + dodatky, doplňky, přehledy)
Další informace: 2. doplněné vydání, formát B5, vazba V2, celkem 1554 stran.
Popis: Zásadní dílo moravské toponomastiky podává celkový obraz rozsahu, výkladu a typů sídlištních jmen Moravy a Slezska, a to v historickém a vývojovém rámci. Je ceněno i v zahraničí. Publikace zachycuje názvy všech obydlených míst na Moravě a ve Slezsku – měst, městeček, vsí, osad, významnějších samot, hradů, tvrzí a zaniklých sídlišť. U každého jména jsou uvedeny historické doklady názvu místa od nejstarších záznamů až po dnešní znění, následuje jazykový výklad vzniku a vývoje jména. Evidovány jsou také nářeční podoby jmen. Do hesel jsou ve výběru stručně včleněny nejdůležitější události a fakta z místních dějin. Nynější vydání je spoluautorem Rudolfem Šrámkem minimalizujícím způsobem doplněno o nové doplňky a dodatky, které zpřesňují, doplňují či zavádějí nová hesla.

 
 
 
 

Vyhlídka Jan: Lexikon nedotknutelných
Vyšlo: 20.3.2020
Cena: 690,-
ISBN: 978-80-87542-31-6
Další informace: 2. přepracované vydání, formát B5, vazba V2, 754 stran, 19 černobílých ilustrací.
Popis: Druhé přepracované vydání poskytuje asi o 30% více informací než v prvním vydání. Lexikon se skládá ze tří částí: První část Rody nedotknutelných na území Čech a Moravy obsahuje informace na 528 stranách o 320 rodech katů, pohodných a biřiců (tzv. nedotknutelných) na našem území. U každého rodu je mapka výskytu daného rodu, poté většinou následují všechny varianty příjmení, ve kterých se v archivních zápisech vyskytuje, dále je uvedena genealogie jednotlivých zjištěných větví rodu a na konci kapitoly je výčet rodů, ke kterým má rod nějaké příbuzenské vazby. Druhou část tvoří kapitola Hrdelní právo, která reflektuje dějiny a postupy tortury, nahrazuje kapitolu Rody nedotknutelných ve světě, která byla v prvním vydání. Třetí část Katovny, pohodnice a birdovny na území Čech a Moravy obsahuje 424 abecedně řazených měst a vesnic (na 270 stranách), u kterých je uvedeno, v jakém časovém období se zde objevoval určitý mistr popravčí, pohodný nebo biřic. Na konci knihy je vyhotoven jmenný ukazatel společný pro všechny části knihy.

 
 
 
 

Peterka Josef: Útěky poddaných na Moravu i z Moravy v 17. století, soupisy dle víry
Vyšlo: 20.3.2020
Cena: 114,-
ISBN: 978-80-87542-33-0
Další informace: 1. vydání, formát A5, vazba V2, 78 stran.
Popis: Publikace vydává poprvé soupisy poddaných, kteří v 2. pol. 17. stol. utíkali kvůli víře i útlaku. Většinou jde o útěky z Čech na Moravu (jsou zde i německy mluvící poddaní z Kladska, tehdy náležejícího k Čechám), ale někteří došli až do Rakouska, jiní utíkali z Moravy do Uher (nyní Slovensko). Text je doplněn signaturami a foliací pro případnou kontrolu s původními prameny v Moravském zemském archívu a Národním archívu v Praze a rejstříkem osobních jmen všech zmíněných poddaných (obsahuje více jak 1000 unikátních příjmení).

 
 
 
 

Kotyška Václav: Úplný místopisný slovník Království českého
Vyšlo: 26.11.2019
Cena: 1.480,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 3,2 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-28-6 (dva svazky: A–M; N–Ž)
Další informace: 2. vydání (reprint), formát B5, vazba V2, 1714 stran.
Popis: Autor vytvořil topografický soupis Království českého na základě statistických dat z konce 19. století (vydáno roku 1895). Jsou zde obsaženy všechna sídla či objekty tehdejší doby (v české i německém jazyce). Stručně, avšak obsáhle, byly popsány jednotlivé obce – rozloha, náboženské vyznání, národnost, počet domů, počet obyvatel, správní úřady, zařazení do katastru, hejtmanství, okresu, farnosti, bývalého panství a přidružená sídla k obci. Také popsal objekty obsažené v samotném sídle – železniční stanice, školy, telegraf, místní průmysl, zemědělství a obchod, patrocinia kostelů a klášterů. Součástí jsou také informace k panství – jméno patrona či majitele, objekty a dvory.

 
 
 
 

Palacký František: Popis Království českého
Vyšlo: 5.9.2019
Cena: 290,-
ISBN: 978-80-87542-29-3
Další informace: 2. vydání (reprint), formát Square, vazba V2, 310 stran.
Popis: Publikace je reprint prvního vydání z roku 1848. Popis Království českého – čili, podrobné poznamenání všech dosavadních krajů, panství, statků, měst, městeček a vesnic, někdejších hradů, tvrzí, klášterů a far, též samot a zpustlých osad mnohých v zemi české, s udáním jejich obyvatelstva dle popisu z r. 1848 vykonaného v jazyku českém i německém.

 
 
 
 

Maráz Karel (ed.): Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických I.
Vyšlo: 20.6.2017
Cena: 340,-
ISBN: 978-80-87542-21-7
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 342 stran, 1 barevná a 176 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je sborník aktualizovaných příspěvků z mezinárodní konference Z pomocných věd historických konané 6. listopadu 2013 v Mikulově. Publikovány jsou tyto příspěvky: Boskovický poklad (poprvé vychází kompletní katalog nalezených mincí včetně jeho fotografické dokumentace); Aktuální stav soupisu a evidence židovských matrik v ČR; Pečate členov kapitúl v stredovekom Uhorsku; Proměny pečetí moravských premonstrátských opatů v pozdním středověku a raném novověku; Motivy pečetí evangelických komunit v toleranční době; Pečeť v českých zemích na sklonku přemyslovské éry: nové poznatky, problémy, náměty; Monumenta Vaticana Slovaciae (Slovacikálny výskum vo Vatikánskom tajnom archíve); K aktivitám Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy v letech 2000-2016; Cíle a perspektivy projektu Monasterium v České republice; Prooimium, exordium, arenga.

 
 
 
 

Maráz Karel (ed.): Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických II.
Vyšlo: 5.9.2019
Cena: 190,-
ISBN: 978-80-87542-27-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 194 stran, 70 černobílých ilustrací.
Popis: Publikace je sborník aktualizovaných příspěvků z mezinárodní konference Ztráty a nálezy v pomocných vědách historických konané 18. a 19. října 2017 v Mikulově. Publikovány jsou tyto příspěvky: Numismatic catalogues and Digital Humanities; Příspěvek k moravskému mincovnictví 13. století na základě mincovního nálezu z Olomouce – Barvířské ulice; Nález pozdně římských mincí ve Vinkovci (Cibalae) ve světle depotů 2. poloviny 4. století. Z císařského rodiště do Moravského zemského muzea; Nález mincí z Jazovic (Starý Petřín) v kontextu numismatické podsbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě; Několik úvah editora nad zpřístupněním Pozůstatků desk zemských; Nález torza opisu urbáře kunštátského panství z roku 1631, jehož originál postrádáme; Objev části nezvěstné Rožmberské kroniky; Sbírka pečetí Antonína Masáka v Městském muzeu v Blatné; Nástěnné malby v místnosti č. 303 na hradě Kunštátu. Uměleckohistorický rozbor, datace, možná interpretace a objednavatel.

 
 
 
 

Kotačka Martin, Peterka Josef, Sperát Ivo: Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis obyvatel královských měst
Vyšlo: 1.9.2015
Cena: 2980,- Kč (za celý komplet). Jeden komplet váží 5,8 Kg – vyšší poštovné, viz výše!
ISBN: 978-80-87542-18-7 (dva svazky: A–L, M–Ž)
Další informace: 1. vydání, formát 305×213 mm, vazba V8 (vázaná), 2304 stran.
Popis: Generální rejstřík zachycuje všechny vlastníky poddanských nemovitostí na Moravě v druhé polovině 17. století (1656-1679). Obsahuje 189.102 abecedně řazených záznamů o osobách uvedených v soupisech lánové vizitace uložené v MZA v Brně ve fondu D1. U těchto osob je dále uvedeno, kde se vyskytovaly, co vlastnily a přesný odkaz, kde lze najít originální zápis. Tento soubor je doplněný o seznamy obyvatelů královských měst získaných z jiných pramenů, jelikož pro tato města nebyla lánová vizitace vyhotovena. Úvod si můžete přečíst
zde. Ukázku záznamů si můžete prohlédnout zde.
Dodatky: Soubor obsahující Dodatky, upřesnění a opravy ke Generálnímu rejstříku k lánové vizitaci si můžete zdarma stáhnout
zde.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 1: Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska
Vyšlo: 26.10.2012
Cena: 490,-
ISBN: 978-80-87542-01-9
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 454 stran, 4.881 černobílých ilustrací.
Popis: Svazek 1 obsahuje kreslené komunální pečeti a razítka (4.881 maleb) obcí z Čech, Moravy a Slezska (4.011 obcí). V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík obcí a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 2: Znaky, pečeti a razítka moravských a slezských měst a městeček
Vyšlo: 13.6.2013
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-04-0
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 382 stran, 420 barevných a 1.482 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka knihy) Svazek 2 obsahuje kreslené komunální znaky (420 barevných a 40 černobílých), pečeti a razítka (1.442 kreseb) měst a městeček z Moravy a Slezska (409 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/1: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček A-CH
Vyšlo: 10.12.2013
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-07-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 248 stran, 221 barevných a 1.081 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 3/1 obsahuje kreslené komunální znaky (221 maleb), pečeti a razítka (1081 kreseb) měst a městeček Čech (204 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 3/2: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček J-M
Vyšlo: 10.12.2013
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-08-8
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 232 stran, 188 barevných a 988 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 3/2 obsahuje kreslené komunální znaky (188 maleb), pečeti a razítka (988 kreseb) měst a městeček Čech (182 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/1: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček N-Ř
Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-09-5
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 216 stran, 177 barevných a 913 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 4/1 obsahuje kreslené komunální znaky (177 maleb), pečeti a razítka (913 kreseb) měst a městeček Čech (159 sídelních jednotek, včetně Prahy). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 4/2: Znaky, pečeti a razítka českých měst a městeček S-Z
Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,-
ISBN: 978-80-87542-10-1
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V4 (šitá měkká vazba), křídový papír, 220 stran, 206 barevných a 930 černobílých ilustrací.
Popis: (Ukázka z knihy) Svazek 4/2 obsahuje kreslené komunální znaky (206 maleb), pečeti a razítka (930 kreseb) měst a městeček Čech (177 sídelních jednotek). U každé lokality je také krátký doprovodný text obsahující základní informace o městě či městečku, o znaku a jeho vývoji, o pečetích a razítkách a odkazy na použité prameny a literaturu. V publikaci je vyhotoven rovněž abecední rejstřík lokalit a seznam pramenů a literatury.

 
 
 
 

Čapková Martina: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Svazek 5: Život a dílo Karla Lišky
Vyšlo: 1.10.2013
Cena: 135,-
ISBN: 978-80-87542-06-4
Další informace: 1. vydání, formát B5, vazba V2, 148 stran, 44 černobílých + 22 barevných ilustrací.
Popis: Jádrem knihy je bakalářská práce o životě a díle Karla Lišky, badatele v oblasti komunální heraldiky a sfragistiky, ale také zručného kreslíře vedut, hradů a různých budov. V knize najdete údaje o jeho životě, seznam jeho přednášek a výstav, ucelenou bibliografii, kompletní seznam pramenů a literatury (včetně regionální literatury!), ze kterých čerpal pro svoji sbírku komunální heraldiky a sfragistiky (celá sbírka obsahuje 1.244 znaků a 10.489 pečetí a razítek!). Naleznete zde mimo jiné zhodnocení jeho přínosu pro heraldiku a sfragistiku, městské znaky, které vytvořil, fotografie z jeho života a také mnoho ukázek jeho kreseb.

 
 
 
 

Liška Karel: Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek
Bonusové DVD: Podklady k textovým částem všech dílů
Vyšlo: 1.9.2014
Cena: 100,- Kč (při objednání všech svazků Sbírky komunálních znaků, pečetí a razítek, bonusové DVD zdarma)
Další informace: 1. vydání, DVD, 2023 stran.
Popis: Bonusový svazek obsahuje 2018 (1415 pro Čechy a 603 pro Moravu) strojopisných stran výpisů z pramenů a literatury, které Karel Liška použil k sestavení textových částí Sbírky komunálních znaků, pečetí a razítek. Poznámky také obsahují komlpetní podrobné citace a odkazy na originální pečetě a razítka.

 
 
 
 
 

1,  2,  3,
stránky

 
 

Objednávky také zde

rodokmen@ubry.net
tel. 725 953 855

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky